مراحل اخذ کد اقتصادی

جهت دریافت کد اقتصادی مربوط به شرکتها می بایست از طریق سایت اداره دارایی ، اقدام به ثبت نام و طی مراحل در نظر گرفته شده اقدام به اخذ کد اقتصادی نمایید اشخاص حقیقی و حقوقی برای تعیین میزان مالیات عملکرد و پرداخت آن می بایست ابتدا پرونده  در حوزه …