قوانین و مقررات شرکت های سهامی

یک شرکت سهامی نوعی سازمان تجاری است که تحت قانون شرکت های کشور تشکیل می شود و سرمایه آن توسط اعضایی که از امتیاز مسئولیت محدود برخوردار می شوند ، تأمین می شود. این بدان معناست که آنها در قبال بدهی های شرکت به میزان سهمی که در آن سهیم …